Privacybeleid

Privacy Statement
Bureau Bergmans, gevestigd aan Kruithuisstraat 128, 1018 WW  in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon
Annemiek Bergmans, 06-44626847, annemiek@bureaubergmans.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Bureau Bergmans verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die achter worden gelaten via de reacties op berichten op de website en social media (LinkedIn en Twitter).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bureau Bergmans verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Bergmans maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Bergmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor uw adresgegevens: 18 maanden na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Bergmans verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Bureau Bergmans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Bergmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annemiek@bureaubergmans.nl.
Bureau Bergmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe u persoonsgegevens beveiligd worden
Bureau Bergmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Annemiek Bergmans via annemiek@bureaubergmans.nl